<<
>>

Характеристика річкових долин і міграція русла

За своєю формою поперечного профілю річкові долини бувають різними. Це залежить від їх віку, складу гірських порід, через які протікають ріки, сили потоків, інтенсивності та направленості тектонічних рухів.

Серед долин розрізняють тіснини (ущілини), каньйони, V – подібні і Ư – подібні, асиметричні. Крім того, вони можуть закладатись по-різному до геологічних структур.

Ті з них, які утворились в результаті врізання русла у геологічні структури, що зазнають підняття (наприклад, поверх антикліналі) називають епігенетичними, тобто накладеними зверху.

По відношенню до локальних структур долини можуть бути: синклінальними, моноклінальними, антиклінальними, вздовж розлому, вздовж грабенів (долини-грабени).

В залежності від геологічної будови великих територій, річкова сітка має різний малюнок: радіальний відцентровий, радіальний концентричний, паралельний, деревоподібний, перистий решітчастий (ортогональний).

По мірі вироблення профілю рівноваги і поступового послаблення глибинної ерозії і значно посилюється бокова, яка направлена на розширення долини. Вона в значній мірі залежить від п о п е р е ч н о ї ц и р к у л я ц і ї води в руслі – руху ніби по спіралів. Вода в руслі (особливо в повінь) біля правого берега опускається до дна, а звідти над ним по діагоналі рухається до протилежного (лівого) берега, після чого виходить на поверхню ріки і повертається знову до правого. Завдяки цьому в руслі утворюються р у с л о в і о б м і л и н и , п л я ж і і к р у т і б е р е г и . Зміна водності ріки по сезонах років змінює інтенсивність поперечної циркуляції. З цим пов’язана нерівномірність нагромадження алювію вздовж русла, зміщення його від одного до другого берега. Саме тому русло стає звивистим. Але це явище може бути зумовлене рельєфом вздовж течії ріки, різною щільністю порід, рухами локальних тектонічних структур. Воно посилюється по мірі вироблення поздовжнього профілю.

Саме тому рівнинні річки мають значну звивистість. Ці круті повороти русла називаються меандрами.

По мірі старіння долини, відклади біля русла збільшуються. Дно стає більш ширшим, в його межах з’являються ділянки, які затоплюються тільки в повінь. Так починає розвиватись з а п л а в а , яку ще називають заплавною або л у г о в о ю т е р а с о ю. Отже, заплава – це частина річкової долини, що підвищується над руслом і яка повністю або частково заливається водою під час повені.

При розвитку заплави поперечний профіль долини набуває плоскодонної форми і її називають коритоподібною або ящикоподібною. В межах заплави розвиваються дрібні форми рельєфу: коси, прируслові вали, останці, старі русла. Нерідко піщані коси перевіваються сильними вітрами, формуючи дюни та еолові пасма. На заплавах великих річок можна спостерігати паралельно гривисті форми, які видовжені паралельно до русла. Їх висота може досягати 6-8 м, а ширина до 200 м, як, наприклад, у заплави Оки.

Меандри розвиваються не тільки в боки, а і зміщуються вниз по течії. Часто вони настільки круто звиваються, що ріка перерізає перешийок і спрямовує своє русло. Після утворення пересипу на заплаві залишається стариця(або старе русло). Це видовжене, в більшості підковоподібне озеро, яке потім заростає і замулюється.

Однак, розмив правого і лівого берегів річок йде в цілому нерівномірно. В тих, що протікають на рівнинах, особливо на південь, майже завжди правий схил крутіший. У річок південної півкулі навпаки – крутіші ліві схили долин. На цю особливість вперше звернув увагу російський академік Карл Бер. Потім це обгрунтовав і доповнив французький вчений Бабіне. З того часу він називається законом Бера-Бабіне. Але він, в свою чергу, базується на законах французького вченого Густава Гаспара Коріоліса. Згідно цього закону всяке тіло, що рухається горизонтально біля поверхні Землі під впливом обератльної сили (сили Коріоліса), відхиляється в північній півкулі вправо, а в південній – вліво.

Проте а с и м е т р і я д о л и н може бути зумовлена також кліматичними факторами: положенням схилів до сонця (інсоляцією), перевагою вітрів, тектонічними та іншими причинами.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Характеристика річкових долин і міграція русла:

 1. Общая характеристика исследования
 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 6. Физические пороговые характеристики источников тока
 7. 29. Некоммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 8. 28. Коммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 9. §1 Общая характеристика правового положения суда как субъекта реализа­ции права на судебную защиту
 10. Оценка влияния мелких дефектов КРН на механические характеристики трубы
 11. Характеристика пленочного слоя «наноструктурированный ультра- дисперсный графит / медь»
 12. 43. Объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика, основания классификации и виды.
 13. Кузурманова И.В.. О сущности административно-юрисдикционной деятельности воинских должностных лиц,
 14. Повышение развитости поверхности электродных материалов
 15. 5.1 Программа для ЭВМ
 16. § 2 Соотношение права па судебную защиту со смежными правовыми кате­гориями
 17. Содержание
 18. Методики исследования