Упражнения


Ь Выпишите из текста слова, в которых глухие согласные звуки встречаются в конце слова, учитывая, что звонкие в этой позиции произносятся как глухие. Затем выпишите слова с глухими согласными перед гласными.
Какие согласные це встретились ни одного раза?
Ад Віцебска да Канащ0у> цераз раённы цэнтр,— во- семдзесят кіламетрау. АДнак у словах «мы дабраліся» няма перабольшання: на увазе маюцца апошнія кіламетрьі нізкаи дарогі, ляснои, палявой ды вясковай, страшэнна разбалочанай за некалькі дзён залішне шчодрых даж- джоу.
На такой дарозе мы і сустрэлг патрэбнага нам старшы- нк> сельсавета. Ехау кудьісьці на матацыкле.
І вось сядзїм у яго кабінеце, быццам апусщушыся у светлую цішьіью, пасля дажджоу зноу залітую сонцам. Ціиьіню гэтую яшчэ больш падкрзслівае час ад часу далёга гул якога-небудзь наземнага або, яшчэ радзей, нябеснага матора. І не чуваць з альховых кустоу са- лауінае песні, якая і тут нас сустрэла, быццам усё адна, тая самая усюды. Усё гэта цяпер за вокнамі, дзе млеюць у парнасці старыя сосны і густа буяє над балацінкай алеш- нік.
А у нашай светлай цішьіні нябачна зудзіць разгуб- леная аса і шархаціць на стале магнітафон.
Васіль Іванавіч, чарнявы, спаважны мужчына, рас- казвае.
(А. Адамоьіч, Я. Броіль, У. Калегнік)
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Написание обоснуйте.
Ка...ка (з, с),лі...ба (дж, ч), мала...ьба (бз, ц), про...ь- ба (з, с),пі...ьмо (з, с), вя...ьмо(з, с), дэро...ка (ж. ш), лы...ка (ж, ш), ра...ьба (з, с), бара...Ьба (дз, ц), пры... ба (з, с), вы...па (з, с), сне... (г, х), сто. (г, х), мо... (г, х), хле... (б, п), стоу... (б, п), лозун... (г, х), ра...кор [б, п), а...сюль (d,т), ксён... (дз, ц), ва...зал (г, к), фу...бол (д, т), баске...бол (д[ т), ру ..зак (г, к), бры...ка (д, т), ві... (зг, ск), мо... (зг, ск), вл-рэ... (ж, ш), калодзз... (ж, ш), но...ьбіт (з, с),а...ліваць (д, т),а...біць (д, т), ...арга- нізаваць (з,с),...рабіць (з, с), а...ваяваць (д, т), а...абраць \д, т),...ьіходзіць (з, с), раке...ка (д, т), а...даць (д, т),а...пасці(д, т),...пісгць (з, с), ...легчы (з, с)., за- га...ка (д, т), гры...
(б, п), ця...ка (ж, ш), дзе.. ка (д, т), ро...ны (з, с), ...пачуваць (з, с), ...руйнаваць (с, з), ...эка- номіць (з, с), бяро...ка (з, с), до... (ждж, шч), во... (зг, ск), ко...ка (д, г).
Определите, в каких случаях вариантность окончаний сущест-вительныхОбу"ЛОВ..іЄНа произносчтельиыми условиями. Выпишите эти случаи и объясните. Сосен и соснау, вёдзер и вёдрау, выдрау, коудрау, хатау, бяроза^, заняткау, коняміиконьмі. дзвяраміи дзвярмі, вушамі и вушмі, скрэблг_у, бельмау, узаышшау, дноу, швоу, мерапрыемствау, азярцоу, сцёгнау, морау, логавау, крэсел и крэслау, пісем и пісьмау, бёдьер и оёдрау, бутля — бутляу, лазня — лазня^, багна — баг- нау, свацця — сваццяу, паверхня — паверхняу, вішань и вішняу, баразён и барознау, шабель и шабляу, сясцёр и сёстрау, грашамі и грашыма, падмосткау, заняткау, аб'ед- кау, памінак, грабель, дажынак, дражджэй, дзвярэй, ку- рэй, цугляу, пенатау, далоньмі и далонямі, дзёсен и дзёснау, песень и песняу, рзчамі, верфямі.
Запишите по-белорусски названия населенных пунктов, переведите на белорусский язык нарицательные существительные.
Мстиславль, Заславль, Бегомль, Лукомль, Бобр, бобр, министр, метр, журавль, боязнь, неприязнь, дёрн, горн, гимн, резерв, интервью, чёлн, жандарм, театр, зубр, сидр, оркестр, фильм, стон, дирижабль, приятель, лодырь, аромат.
Записанные в соответствии с произношением слова напишите по правилам орфографии.
атперазаць, дуп, шапка, дзяцька, барадзьба, марос, завяска, авоська, рэцька, Куська, цюцька, нарэска, блус- ка, зацяшка, ляш'ка, стушка, юшка, шышка, аб'ест, дрост, сусет, швет, пойест, жылфонт, стэнт, парох, мурох, пірох, мітьшх, катух, ксёнц, зрасьціся, зьберахчы, адразаць, аддаць, віск, моек.
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

 1. Упражнения
 2. Упражнения и самочувствие
 3. Физические упражнения
 4. Тибетские упражнения
 5. Программы упражнений
 6. Упражнения для гла
 7. ШЕСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
 8. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 9. ГРАММАТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 10. Физические упражнения
 11. Упражнение со стрелками
 12. § 6. УПРАЖНЕНИЯ
 13. Как действуют упражнения?
 14. Упражнения стоя