Упражнения


1. Выпишите из приведенного ниже текста слова, в которых согласные перед согласными должны произноситься мягко. Подчеркните эти согласные.
Пасвятлела... З кожчай хвілінай усё ясней і выразней пачалі выплываць або нечакана з'яуляцца у полі зроку разбітая тзхніка на шашы, падсечаныя пад корань дрэвы, прыпушаныя снегам скрыню ад снарадау, варожыя каскі...
Але гукі, што мяне устрьівожьілі, ішлі не ад гэтгга уба- чанага — і яны не спьіняліся, працягвалі прыгнятаць душу .
Випадкова я зірнуу угару. І, увесь працяты агнё- вьімі дрьіжьїкамі, нібьі абмёр... Вось адкуль ідуць незра- зумелыя, пяклівьія гукі...
(І. Мележ)
2. Ниже записам текст так, как в нем следует произносить мягкие согласные. Запишите его в соответствии с правилами орфо-графии.
У час касьбы, калі зацьвітаюць надрэчныя лугі, калі набліжаецца час сенакосу, гудзець пачынаюць і плечы, і рукі. У снах маіх конікі звоняць і косы. І нат электрычныя успьішкі начамі і рознакалёрнай рэкламы праменьні зда- юцца агеньчьїкамі, сьветлячкамі у гмахах-стагах нарачан- скага сена. Напэуна, нашым песьням лёс падаравау вітальную сваю няурьімсьлівую сілу, настоеную на цяністнм шуме трау, на водары малін, крушын і жьівасілу. Таму няма патрэбы у звон набатны біць, калі пасьля грымот і навальніц прадвесьніх пабачыце узарваны брук ля камя- ніц жьівьімі, маладьімі парасткамі песьні.
(М. Танк)
3. В басне Я. Купалы мягким знаком обозначено мягкое произношение согласных перед согласными. Запишите этот текст в соответствии с орфографическими правилами.
Асёл, убачыушы у вадзе У крьшічнай свой асьліньї цень, Зьдзівіуся, стау, далей не йдзе. Глядзїць, ды думає, як пень. Які тут чорт намалявау Мяне інакшьім, як я ёсьць? Такія вущы падавау, Так пакрьівіу на сьпіне косьць! I, каб сябе не аглядаць Ды разагнаць сваю нуду, Ен капытом давай мяшаць 3 гразёю чыстую ваду.
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

 1. Упражнения
 2. Физические упражнения
 3. Упражнения для гла
 4. ШЕСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
 5. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 6. ГРАММАТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 7. Физические упражнения
 8. Упражнение со стрелками
 9. Упражнения и вопросы
 10. Упражнение с кругами
 11. Упражнения и вопросы
 12. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 13. Упражнения и этюды к главе «Внимание»
 14. УПРАЖНЕНИЕ 11
 15. Упражнения и вопросы