ТЕКСТ


Памяць зямлі беларускай
Якая яна, мая зямля? Гэта залатыя палі збажыны з с'німі вочкамі васількоу, светлыя ад бяроз гаі, што аглухлі ад птушынага звону, і пушчы, падобныя на гатычныя храмы, пушчы, дзе алені горда нясуць свае кароны.
Гэта бясконцыя жылы рэк, у якіх плешчуцца бабры і рыба на захадзе сонца. Гэта амаль адзінаццаць тысяч азёр, чы- стьгх, як усмешка дзіцяці.
Гэта у мшулым гераічная і шматпакутная зямля. Безліч разоу з пачатку дзён грукалі ла ёй калясніцьі вайны. Але мы,дзеці Беларусі, ганарымся тым, што у гэтых вой-
нах яна ніколі, запамятайце гэта, ніколі не была агрэса- рам. Іншая справа, што яна заусёды мужна і да канца бараніла свой ачаг, сваю прауду і веру.
Памяць маёй зямлі аб гэтым і у старадауніх гара- дзішчах, і у курганах, пад якімі спяць яе абаронцы, і у барвовых, быццам ад крьіві, мурах замкау, на палетках, дзе працавітьі плуг часам выворвае каменную сякеру, меч або гільзьі часоу апошняй вайны, і у вечных агнях перад помнікамі салдатам, якіх мы яшчэ памятаем жы- вьімі.
I, перш за усё, памяць маёй зямлі — гэта людзі і іх вечная і неуміручая праца. Араць палі, біць студні, расціць сады, плесці з каменя і дрэва карункі дзівосньїх будын- кау, спяваць, нібьі на адным дьіханні, песні, складаць вершы.
(У. Караткєвіч)
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ:

 1. ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА
 2. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 3. СОКРАЩЕНИЕ ТЕКСТА. ПЛАН
 4. 2. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ
 5. Применение текста
 6. Речь. Текст
 7. методика заучивания текстов наизусть
 8. Текст ФД
 9. Текст и контекст
 10. 7. Текст
 11. Текст: порядок сло в предложениях
 12. Часть 3ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТ
 13. • Установочная инструкцияпо чтению текста вслед за диктором
 14. • Установочная инструкцияпо заучиванию текстов наизусть
 15. чтение учебного текста
 16. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 17. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА
 18. Системное описание текста
 19. Часть IСИСТЕМА РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ
 20. Виды деловых текстов