СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ


Баханка (часцей буханка) хлеба—буханка хлеба. Чвэртка, палбва буханкі— четверть, половина буханки.
Чэрствы хлеб, свёжы хлеб — черствый хлеб, свежий хлеб.
Батон — батон.
Дайце мне, калі ласка, два рагалікі і дзве булачкі, зважце паукілаграма абаранкау.— Дайце мне, пожалуйста, два рогалика и две булочки, взвесьте полкилограмма баранок.
Хлеб свёжы? — Але (так), свёжы; Не, чэрствы, прывё- зеньї учора.— Хлеб свежий? — Да, свежий; Нет, черствый, привезен вчера.
Пёршк — пряник. Крэндзель — крендель. Ватрушка — ватрушка. Пячэнне — печенье.
Колькі каштуюць пачак чаю і 100 грамау кавы? — Сколько стоят пачка чаю и 100 граммов кофе? Кавярня — кофейня, кафе. Цукар — сахар. Цукёры — конфеты. Ласункі— сладости. Во цат — уксус. Дрбжджы — дрожжи.
Да вострых прыпрау налёжаць: карь'іца, пёрац (чыр- вбны, чорны, духмяньї), гваздьіка, кчляндра, гарчьща.— К острым пряностям относятся: корица, перец (красный, черный, душистый), гвоздика, кориандр, горчица.
Папрыка — паприка, красный стручковый перец
Вяндліна ¦— ветчина, копчености.
Вэнджаная шьшка — копченый окорок.
Зважце, калі ласка, вось гэта кблца каубасы (кіл- басы).— Взвесьте, пожалуйста, вот это колечко колбасы.
Рыба сыравэнджаная, гарйчага вэнджання — рыба сырокопченая, горячего копчения.
Вага — весы.
Шалі— рычажные весы.
З сардзін і шпрбтау можна прыгатаваць смачныя бу- тэрбрбды, асабліва калі іх аздббіць скрьілікамі лімбна, прыпарушыць зєлянінай.— Из сардин и шпрот можно при-готовить вкусные бутерброды, особенно если их украсить ломтиками лимона, присыпать зеленью.
Сметанкбвае масла — сливочное масло.
Сыр галандскі, мінскі, пашахбнскі,
дыетычны, хатні, адьігсйскі, стэпавы, кастрамскі, расійскі, сялянскі.— Сыр голландский, минский, пошехонский, диетический, домашний, адыгейский, степной, костромской, российский, крестьянский.
Гарэлка —- водка.
Вшна-гарэлачны магазін— винно-водочный магазин.
Шынбк — шинок, трактир, кабак.
Ябльїкі: антбнаука, каштэль, штрыфель, пуцінка (пу- ціука), малінаука, белы наліу.— Яблоки: антоновка, капітель, штрейфлинг, путинка, малиновка, белый палив.
Адзін спелы (зялёны) яблык — одно зрелое (зеленое) яблоко.
Кісла-салбдкі— кисло-сладкий.
Ґатунок— сорт, категория товара по качеству, разновидность товара.
Сорт — разновидность какого-либо культурного растения, реже означает то же, что игатунок.
Агарбдніна (гарбдніна): капуста, морква, бручка, бу- ракі, цыбуля, рэпа, агуркі (гуркі), гарбузы, памідбрьі, кавуны.— Овощи: капуста, морковь, брюква, свекла, лук, репа, огурцы, тыква, помидоры, арбузы.
Садавінсі: віиіні, чарзшні, ябльїкі, лімбньї, мандарыны, апельсіньї, слівьі.— Фрукты: вишня, черешня, яблоки, лимоны, мандарины, апельсины, сливы.
Ягоды: суніцьі, маліна, чарніцьі, брусніцьі, ажыны, буякі, псірзчкі, журав'шы, трускалкі (клубніцьі).— Яго- ды: земляника, малина, черника, брусника, ежевика, голубика, смородина, клюква, клубника.
Чырвбныя, чбрньїя парзчкі— красная, черная смородина.
Грыбы: смаржбк, страчбк, гаварушка, апёнька, лісічка, падбярбзавік (бабка), падасінавік (асавік), баравік (белы грыб), свінуха, сыраёжка, мухамбр, зялёнка, ра- дбука.— Грибы: сморчок, строчок, говорушка, опёнок, лисичка, подберезовик, подосиновик, боровик (белый гриб), свинушка, сыроежка, мухомор, зеленка, рядовка.
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ:

 1. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 2. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 3. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 4. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 5. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 6. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 7. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 8. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 9. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 10. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 11. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 12. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 13. Слова и выражения
 14. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 15. § 210. ЗАПОМНИТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 16. § 174. ЗАПОМНИТЕ СЛОВА И ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, СКЛОНЯЕМЫЕ ПО ОБРАЗЦУ СЛОВА Б0818
 17. Выражение с помощью речи